Historia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prof. Mieczysława Marczuka

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od 1985 r. jako jedna z form pracy Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddziału w Lublinie. Jego powstanie zainicjowała prof. dr hab. Halina Szwarc założycielka pierwszego w Polsce UTW w Warszawie w 1973 r. Skierowała ona propozycję powołania kolejnego już UTW do Mieczysława Marczuka, kierownika Zakładu Andragogiki UMCS i jednocześnie prezesa Oddziału TWWP w Lublinie. W 1985 r po kilku latach przygotowań, doc. dr M. Marczuk wspólnie z dr. Z. Zaorską powołuje LUTW i doprowadza do pierwszej Inauguracji pod patronatem rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława Uziaka.

W kolejnych latach LUTW zyskuje poparcie przedstawicieli władz, placówek kulturalnych i wyższych uczelni. W 1991 roku podpisano porozumienie między władzami uczelni , miasta i województwa . W 2008r. zostaje zaktualizowana wersja porozumienia przez Kolegium Rektorów lubelskich uczelni .

Doc. dr Mieczysław Marczuk (prezes TWWP 0/Lublin w latach 1970- 2013) wspólnie z kierownikiem LUTW dr. Z. Zaorską pozyskiwał do współpracy kolejne instytucje, inicjował powstanie Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów (2002) jako kontynuację projektów realizowanych wspólnie z Fundacją Samaritanus w Warszawie. Przygotowywał poradniki dla słuchaczy, sprzyjał nowym projektom polskim i zagranicznym (współpraca w ramach ODE z Niemiec), rozwijał kontakty z grupą seniorów z Delmenhorst, organizował konferencje naukowe i przygotowywał wydawnictwa poświęcone ludziom starszym.

Jego aktywność i ofiarna praca wolontariacka miała nieoceniony wpływ na rzecz rozwoju LUTW co wymagało wielogodzinnych ustaleń z władzami, z placówkami oraz przygotowania i zatwierdzania projektów, wydawnictw i sprawozdań finansowych.

Za bezpośrednią pracę ze słuchaczami odpowiedzialna była dr Zofia Zaorska osoba wielce zasłużona dla rozwoju i obecnego kształtu LUTW, która od początku pozyskała wsparcie od Samorządu Słuchaczy LUTW. Współpracowała z kolejnymi przewodniczącymi p.p Urszulą Badorową, Wiesławą Majczakową i Mirosławą Pietruszewską- osobami wielkiego taktu i kultury, które potrafiły zachęcić słuchaczy do aktywności, współpracować z Zarządem TWWP i wnosiły wiele własnych inicjatyw jak np. Spotkania Wakacyjne, które Samorząd prowadził przez 3 wakacyjne miesiące dla słuchaczy pozostających w mieście. Pani Wiesława Majczakowa redagowała od 2002 r. przez 12 lat czasopismo Z życia LUTW, które stanowi ciekawą kronikę działalności LUTW.

Dr Zofia Zaorska wypracowała podstawy funkcjonowania działalności LUTW takie jak trzy cykle wykładowe, różnorodne, zależne od zainteresowań słuchaczy zespoły zainteresowań, działalność Rad Programowych, opiekunów i starostów. Wspólnie z M. Marczukiem w 2003 r. powołała Radę Naukową LUTW, której przewodniczącymi byli profesor Wiesław Kamiński i obecnie Stanisława Steuden, a wieloletnim sekretarzem pani Bożena Niedzielska. Zainicjowała również funkcjonowanie wielu filii terenowych od Puław i Tomaszowa Lubelskiego począwszy. Duża liczba dobrze i trwale funkcjonujących fili terenowych wyraźnie i pozytywnie wyróżnia LUTW wśród krajowych UTW.

Od 2004 roku zatrudniona została mgr Małgorzata Stanowska, która kierowała sekretariatem LUTW jako specjalista ds. edukacji osób starszych a od roku 2009 pełniła funkcję dyrektora LUTW. Z dużym zaangażowaniem podjęła kontynuację działalności LUTW i wniosła nowe inicjatywy.

Jej pozycję umacniał fakt pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego TWWP, przewodniczącej Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin, członka Zarządu a ostatnio vice-prezydenta AIUTY (Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku).

Pani M.Stanowska koordynowała w ramach grantów współpracę międzynarodową. Pod jej kierownictwem (ze strony polskiej) zrealizowane zostały trzy projekty:

  • (2009-2011) Dwa miasta, dwie kultury, tysiąc inspiracji-wspólnie z partnerem białoruskim
  • (2011-2012) More then neighbour – grupy partnerskie z Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Włoch i Polski
  • (2014-2016) Ball Bądź Aktywny Ucząc się przez całe życie – grupy partnerskie z Islandii, Hiszpanii i Polski.

Pani dyr. M. Stanowska wspólnie z przewodniczącą Rady Naukowej prof. dr hab. Stanisławą Steuden zorganizowały konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym:

  • 2010-z okazji 25-lecia LUTW- „Starzenie się z godnością „

Dorobek konferencji stanowił podstawę przygotowania publikacji naukowej pt. „Starzenie się z godnością” pod redakcją Stanisławy Steuden, Małgorzaty Stanowskiej i Konrada Janowskiego.

  • 2015-z okazji 30-lecia LUTW- „Starość między tradycją a współczesnością”
  • „Studenci Trzeciego wieku- Studentami Nowej „
  • „Dodać życia do lat– aktywnie ku emeryturze”

2015 –zjazd członków AIUTA w Lublinie – uczestniczyli przedstawiciele UTW z 4 kontynentów.

Konferencje zorganizowane w 2015 r. były integralną częścią uroczystości jubileuszowych 30-lecia LUTW.

Rada Samorządu prowadzi aktywną działalność społeczno-kulturalną na rzecz LUTW.

2017 – nagroda za organizację „Spotkań Wakacyjnych Słuchaczy LUTW” w II edycji konkursu “Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” organizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich