Rada Naukowa LUTW została powołana do życia w 2002 roku. Członkowie Rady to w większości pracownicy naukowi uczelni patronackich LUTW, nominowani przez Rektorów. Rada stanowi gremium doradcze w sprawach programowych a jej członkowie są „ambasadorami” LUTW w kontaktach z władzami uczelni. Rada Naukowa wspiera Kierownika LUTW w rozwiązywaniu problemów merytorycznych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu.

Główne zadania Rady Naukowej:

 • organizacja badań nad różnymi aspektami życia ludzi starszych,
 • popularyzowanie wiedzy o procesach starzenia się człowieka
 • sprawowanie patronatu nad badaniami podejmowanymi w ramach LUTW, a dotyczącymi różnych aspektów starzenia się i starości człowieka,
 • inspirowanie takich badań w ramach prac doktorskich i magisterskich prowadzonych w lubelskich uczelniach,
 • współudział w przygotowaniu i organizacji konferencji naukowych i popularnonaukowych dotyczących działalności LUTW i różnorodnych zagadnień związanych z andragogiką, gerontologią,
 • konsultacje i udział w przygotowaniu publikacji o LUTW,
 • tworzenie wokół LUTW naukowego lobby w środowisku lubelskich szkół wyższych i instytucji naukowych.

 

Skład Rady Naukowej w roku akademickim 2019/2020

 

Przewodnicząca Rady:

dr hab. prof. uczelni Ewa M. Szepietowska (UMCS)

 

Członkowie Rady:

Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II

 • prof. dr hab. Stanisława Steuden - Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
 • dr Katarzyna Braun – Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. prof. KUL  Monika Adamczyk – Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • dr hab. Katarzyna Smyk prof. UMCS – Zakład Kultury Polskiej, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
 • prof. dr hab. Wiesław Kamiński – Wydział Matematyki, Fizyki I Informatyki, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
 • prof. dr hab. Anna Kanios - Katedra Pedagogiki Społecznej UMCS
 • dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowksa prof. UMCS - Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS
 • dr hab. Andrzej Różański prof. UMCS - Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki UMCS

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • dr  hab. Katarzyna Dzida prof. UP – Katedra Upraw i Nawożenia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 • prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik – Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. n. o zdr. prof. UM Anna Pacian - Zakład Edukacji Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Politechnika Lubelska

 • prof. dr hab. Anna Halicka - Katedra Konstrukcji Budowlanych PL
 • dr hab. inż. Paweł Droździel prof. PL - Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, Politechnika Lubelska

TWWP Oddział w Lublinie

 • Elżbieta Iwanicka – prezes TWWP Oddział w Lublinie

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • dr Mateusz Gortat - Kierownik LUTW
 • Anna Orzechowska – przewodnicząca Rady Słuchaczy LUTW