Regulamin RSS

§1

Rada Samorządu Słuchaczy zwana RSS jest organem Samorządu Słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwanym dalej LUTW lub Uniwersytetem. Powoływana jest zgodnie z procedurą określoną w regulaminie LUTW. Pozostałymi organami Samorządu Słuchaczy LUTW zwanego Samorządem jest Komisja Rewizyjna i Koleżeńska Komisja Rozjemcza, których prace regulują odrębne regulaminy. Na pierwszym posiedzeniu Rada powołuje ze swojego grona przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczący, skarbnika i sekretarza, którzy tworzą Prezydium Rady Samorządu Słuchaczy. Pozostali wybrani są członkami komisji Samorządu.

§2

Kompetencje przewodniczącego RSS:
1.reprezentuje Samorząd Słuchaczy LUTW na zewnątrz
2.zwołuje Walne Zabrania Słuchaczy LUTW
3.składa sprawozdania z pracy RSS
4.organizuje pracę Rady
5.przydziela zadania komisjom Rady
6.kieruje działalnością finansową Rady
7.współpracuje z kierownikiem LUTW, opiekunem z ramienia TWWP O/Lublin oraz z Radą Naukową LUTW
8.współpracuje z przedstawicielami Filii LUTW w zakresie kompetencji samorządu.

§3

Kompetencje I wiceprzewodniczącego RSS:
1. sprawuje funkcję przewodniczącego komisji integracyjnej
2. zastępuje przewodniczącego w razie jego nieobecności

§4

Kompetencje II wiceprzewodniczącego RSS:
1. sprawuje funkcję przewodniczącego komisji sportowo - turystycznej
2. zastępuje przewodniczącego w razie jego nieobecności.

§5

Kompetencje skarbnika RSS:
1. sprawuje pieczę nad finansami Rady
2. prowadzi dokumentację finansową Rady
3. dokonuje zbiórek pieniędzy na imprezy organizowane przez Radę
4. przyjmuje rozliczenia finansowe członków prezydium i przewodniczących komisji z imprez przez nich organizowanych

§6

Kompetencje sekretarza RSS:
1. protokołuje posiedzenia Rady
2. składa pisemne sprawozdania ze spotkań, zebrań i wydarzeń, w których Rada miała znaczący udział- na wniosek przewodniczącego.
3. gromadzi wszelką dokumentację Rady

§7

Kompetencje przewodniczących komisji RSS:
1. określają koncepcję wykonania zadań komisji
2. organizują pracę komisji, przydzielają zadania
3. dokonują rozliczeń finansowych zadań wykonywanych w ramach komisji i składają je skarbnikowi
4. składają prezydium propozycje zadań oraz sposobów doskonalenia pracy RSS
5. składają roczne sprawozdania podsumowujące przed Walnym Zebraniem

§8

Kompetencje komisji organizacyjnej RSS:
1. współpracuje z władzami LUTW w organizacji oficjalnych wydarzeń i spotkań na Uniwersytecie
2. przygotowuje cykl wykładów wakacyjnych
3. współpracuje ze starostami zespołów zainteresowań a przewodniczący komisji jest przedstawicielem starostów wobec władz LUTW
4. nawiązuje współpracę z mediami w celu promowania działalności LUTW

§9

Kompetencje komisji integracyjnej RSS:
1. organizuje spotkania wakacyjne słuchaczy w ramach „Wakacji z RSS” - wycieczki i imprezy
2. organizuje imprezy integracyjne w czasie międzywakacyjnym
3. przyjmuje zgłoszenia słuchaczy chcących zorganizować wycieczkę lub imprezę dla słuchaczy, sprawuje nad nimi patronat.
4. bierze udział w zajęciach organizowanych dla roku wstępnego- dyżury

§10

Kompetencje komisji sportowo - turystycznej RSS:
1. organizuje wyjazdy słuchaczy LUTW na olimpiady i zawody sportowe organizowane przez podmioty zewnętrzne, współpracuje z władzami LUTW
2. organizuje działalność sportową dla słuchaczy
3. współpracuje z klubami LUTW o charakterze turystyczno -sportowym
4. nawiązuje kontakty w innymi UTW w ramach sportu i turystyki sportowej

§11

Kompetencje komisji senioralnej RSS:
1. gromadzi informacje od osób o szczególnych potrzebach pomocy ze strony RSS
2. reprezentuje najstarszych słuchaczy w RSS
3. ściśle współpracuje z Klubem Wolontariatu Senioralnego "Razem" wspomagając jego działalność

§12

Komisje RSS mogą dobierać osoby spośród słuchaczy LUTW nienależące do Rady do wykonywania swoich regulaminowych zadań. O fakcie tym należy poinformować przewodniczącego i ująć go w sprawozdaniu.

§13

Zebrania RSS odbywają się raz na kwartał, zebrania prezydium rady odbywają się w miarę potrzeb. Wszystkie zebrania są protokołowane a protokoły są odczytywane i zatwierdzane na następnym zebraniu RSS.

§14

Dokumentacja Rady Samorządu Słuchaczy po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie przechowywana jest siedzibie Rady Samorządu Słuchaczy. W okresie do Walnego Zebrania dokumentacja przechowywana jest przez skarbnika oraz sekretarza i udostępniana komisji rewizyjnej w miarę potrzeb.

§15

W przypadku długotrwałej niemożliwości sprawowania funkcji przez członka Prezydium RSS, uchwałą Rady jego obowiązki są powierzane innej osobie z Samorządu LUTW.

§16

Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem reguluje Regulamin LUTW.

Regulamin przyjęto dn. 5.12.2019